Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

 • Jméno a příjmení: Mgr. Dominika Veselá
 • Místo podnikání: Švantlova 2390, 397 01 Písek
 • IČO: 11929227 – Neplátce DPH (Identifikovaná osoba)
 • Zapsána v živnostenském rejstříku v Písku, příslušnému k Městskému úřadu Písek, pracoviště Budovcova 207/6 (dále jen Poskytovatel).

Obecná ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na webu https://pisuvedecky.cz mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).
 2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 
 3. Poskytovatel zřídil pro zákazníky možnost registrace do jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívá. Při registraci je zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi poskytovatelem a zákazníkem.  
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník. 
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné. 
 6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu. 
 7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak. 
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se stanovuje na 14 dnů. Platba je možná:
  • Bankovním převodem na účet poskytovatele,
  • Platební kartou, kterou zajišťuje společnost ComGate Payments, se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a odešle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. 
 4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy poskytovatele vzájemně kombinovat. 
 5. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 14 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak).
 6. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu či do 7 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.
 7. Poskytovatel přijímá úhradu svých služeb v českých korunách. V případě, provede-li zákazník úhradu za služby v EUR, budou uhrazené prostředky přepočítány a připsány na účet poskytovatele v českých korunách dle aktuálních podmínek a kurzu banky poskytovatele.

Další ujednání

 1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu poskytovatele, či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.  
 2. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany poskytovatele již splněna. 
 3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.  
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy.
 5. Zákazník je oprávněn v souladu s ustanovením § 1914 Občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit u poskytovatele na adrese místa podnikání nebo telefonicky na číslo 603 265 796 či e-mailem na e-mailovou adresu vesela@pisuvedecky.cz bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazení bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny. 

Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích tohoto webu. 
 3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Reference

 1. Reference klientů stahuji z doporučení na platformě LinkedIn a zpětných vazeb vyžádaných v osobní e-mailové korespondenci.

Mediální soubory

 1. Obrázky a videa použitá na tomto webu pocházejí z mé vlastní databanky, případně z veřejně přístupných fotobanek a video platforem.

V Písku dne 1.1. 2024