Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

 1. V tomto dokumentu shrnuji informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webové stránky www.pisuvedecky.cz, mými klienty a zájemci o mé služby.
 2. Účelem tohoto textu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Nesmírně si vážím důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto při zpracování osobních údajů postupuji jak podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tak i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Znění tohoto dokumentu můžete nalézt na webové stránce pisuvedecky.cz, spolu se Zásadami.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsem já, Mgr. Dominika Veselá, IČO 11929227, DIČ CZ9454251609.
 2. Kde mě můžete kontaktovat?

Mgr. Dominika Veselá, IČO 11929227, se sídlem Švantlova 2390, 397 01 Písek, (dále jen: „správce“),

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku na Živnostenském úřadě v Písku (pracoviště Budovcova 207/6) pod č. 144640783.

Kontaktní e-mail vesela@pisuvedecky.cz, kontaktní telefon +420 603 265 796, webová stránka www.pisuvedecky.cz.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Jako správce nakládám jen s osobními údaji, které mi sami poskytnete. Nejčastěji se bude jednat o údaje získané e-mailovou korespondencí s využitím adresy uvedené na stránce „Kontakt“. Dále údaje poskytnuté telefonicky, písemně, nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu Facebook, Messenger, LinkedIn profil).
 2. Ukládám i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů pro vystavení faktur).
 3. Pokud zpracování některých osobních údajů vyžaduje váš souhlas, musím ho dostat (nejlépe písemně). Takové identifikační parametry využívám jen s vaším souhlasem.
 4. Dále pracuji s Vašimi identifikačními a kontaktními údaji a údaji nezbytnými pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje potřebuji:
 • Na vytvoření smlouvy mezi námi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Pro poskytování přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • K souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů,
  • Dostát zákonitostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví. K tomu zpracovávám tyto údaje:
   1. Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, e-mail, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si ode mě koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
  • Zpracovat osobní údaje pro účely zájmů mých nebo třetí osoby (oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací, např.:
   1. Ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
   2. Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, e-mailová adresa. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.
  • Abych vám mohla nabízet služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás přínosné, mám svůj kontaktní formulář jako součást stránky „Kontakt“.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Osobní údaje uchovávám:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a mnou a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • tak dlouho, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí období uchovávání osobních údajů údaje vymažu.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemcem osobních údajů je osoba:
 • podílející se na dodání služeb/realizaci na základě smlouvy (viz Správce),
 • pracující se na zajištění provozu služeb (viz Wedos).
 1. Nemám v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, v rámci např. mailingových služeb. K mailingovému marketingu se v blízké době nechystám.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:
 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • odvolání souhlasu se zpracováním písemně nebo elektronicky na mou adresu nebo e-mail uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 2. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu vesela@pisuvedecky.cz.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Přijala jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečným uložením záloh webu.
 3. K vašim osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. S podmínkami v tomto dokumentu souhlasíte vyplněním kontaktního formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Jako správce jsem oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním vždy na stránce pisuvedecky.cz, případně Vám zašlu novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou mi poskytnete.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 2.9.2021